الزامات بهداشتی کارگاه ها در این روز های کرونایی

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان با توجه به سیر صعودی کروناویروس در کشور، مجریان پروژه ها و پیمانکاران ساختمانی را به رعایت هرچه بیشتر نک...

ادامه مطلب